2531

ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดป้องกันการระเบิด ได้รับการรับรองโดยกรมโยธาธิการ ประเทศไทย

2549

ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ สำหรับกระบวนการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดป้องกันการระเบิด IECEx Quality  Assessment ตามข้อกำหนด IECEx Scheme โดย Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ประเทศเยอรมนี

2548

ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดป้องกันการระเบิด ได้รับการรับรอง สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน ประเทศไทย

2547

ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2000 จาก TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

2553

ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก TÜV Rheinland Industrie Service GmbH 

2546

ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดป้องกันการระเบิด เริ่มได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ATEX Directive 94/9/EC โดย Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ประเทศเยอรมนี

 
2544

ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ สำหรับกระบวนการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดป้องกันการระเบิด QS Notification ตามข้อกำหนด Directive 94/9/EC โดย Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ประเทศเยอรมนี

 
2543

ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002:1994 จาก TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

 
2538

ได้รับรางวัล Asia-Pacific Awards 1955 สาขา Safety Electrical Engineering ประเทศไทย

 
2532

ได้รับรางวัล 10th International Trophy for Technology Awards ที่แฟรงค์เฟิร์ท ประเทศเยอรมนี

 
นอกจากนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดป้องกันการระเบิดอีกหลายรายการ ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE ตามมาตรฐานสากล ATEX Directive 94/9/EC และ IECEx Scheme โดย Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ประเทศเยอรมนี รวมถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนาสินค้าใหม่ และอยู่ระหว่างการขอการรับรองมาตรฐานสากลให้ครอบคลุมสินค้าที่ผลิตทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน 2 ปี