Buzzer, EBZ Series

ออดไฟฟ้าหรือกริ่งแจ้งเตือน ชนิดป้องกันการระเบิดแบบ/รุ่น EBZ

  • ใช้งานในบริเวณอันตราย โซน 1, 2 และโซน 21,22
  • สัญลักษณ์การป้องกัน : Ex d IIBT6/T5 Gb, Ex tb IIIC T80oC/ T100oC Db IP65
  • ระดับการป้องกันฝุ่น/น้ำ IP65
  • ระบบไฟฟ้า 110, 220 โวลท์ เอซี และ/หรือ 6, 12, 24 โวลท์ ดีซี
  • Explosion Proof

  DATA SHEET