Sealing Fitting , DYS /  DYK / DYD Series

อุปกรณ์ปิดผนึก ( Sealing Fittings ) ชนิดป้องกันการระเบิดใช้สำหรับบริเวณอันตราย สำหรับโซน 1 , 2 และโซน 21 , 22 ในการติดตั้งระบบท่อเพื่อป้องกันก๊าซไอระเหยหรือเปลวไฟไม่ให้ผ่านจากส่วนหนึ่งของระบบไฟฟ้าไปยังอีกระบบหนึ่งผ่านทางท่อร้อยสาย โดยการซีล , ระดับการป้องกันฝุ่น / น้ำ ( IP66 )

  • ซีรีส์ DYS  สำหรับการปิดผนึกในตำแหน่งแนวตั้ง ( Vertical )
  • ซีรีส์ DYS  สำหรับการปิดผนึกในตำแหน่งแนวนอน ( Horizontal )
  • ซีรีส์ DYD  สำหรับการปิดผนึกในตำแหน่งแนวตั้งและมีเส้นทางระบายน้ำ ( Drain )
  • Explosion Proof

  DATA SHEET